Symposium zu Mehrsprachigkeit in internationalen Organisation und internationaler Kooperation in New York

Die „Study Group on Language and the United Nations“ veranstaltet mit Unterstützung der Esperantic Studies Foundation (ESF) am 10. und 11. Mai 2018 im Sitz der Vereinten Nationen in New York ein Symposium „Mehrsprachigkeit in internationalen Organisation und internationaler Kooperation“. Diese Kolloquien finden jährlich statt und wurden vom Esperanto-Weltbund UEA initiiert.

Nähere Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung finden sich auf einer gesonderten Seite. Dort findet sich auch ein Bericht über das letztjährige Kolloquium, von dem in IntBlog berichtet wurde.

Nachtrag: ESF hat nach Abschluss des Symposiums einen Bericht in Esperanto und Englisch verfasst:

Simpozio pri multlingvismo ĉe Unuiĝintaj Nacioj

Kion oni povas fari por antaŭenigi multlingvismon en la laboro de Unuiĝintaj Nacioj? Kiel tio farus UN-on pli efika? Jen demandoj levitaj en lastatempa simpozio pri multlingvismo organizita de la Studogrupo pri Lingvoj kaj UN. Partoprenantoj interkonsentis, ke la lingvaj bezonoj de UN etendiĝas preter la tradukado kaj interpretado de ĝiaj ses oficialaj lingvoj, sed ke tiuj pliaj bezonoj ne ricevas sufiĉan atenton. Nek plene realiĝas la tuta lingva potencialo de UN.
En larĝa diskutado, UN-personaro, diplomatoj, neregistaraj organizaĵoj kaj universitatanoj ĝenerale samopiniis, ke, por plene realigi sian celon de engaĝado de civila socio, kaj por eniri konstruan dialogon kun siaj diversaj publikoj, UN devas alfronti siajn eksterajn lingvajn prioritatojn kaj trovi la rimedojn por ilin plenumi. Simpoziaj partoprenantoj menciis packonservajn operaciojn, informservojn de UN, kaj, ĉefe, realigon de la Celoj
por Daŭripova Evoluigo kiel terenojn kie necesas pli sistema agado por utiligi vastan gamon de lingvoj se oni vere deziras atingi sukceson.
La simpozio, okazinta en 777 UN Plaza, tuj apud la UN-ĉefsidejo, la 10-an kaj 11-an de majo 2018 malfermiĝis per podia diskuto inter kvar ambasadoroj: Martin García Moritán el Argentino, Rudolph Michael Ten-Pow el Gujano, Valentin Rybakov el Belorusio, kaj Narjess Saidane de la Internacia Organizaĵo de la Francparolanta Komunumo. Prezidis Igor Shpiniov de la Fako pri Mastrumado de la Ĝenerala Asembleo kaj Konferencoj.
Iasence reprezentante kvar el la ses oficialajn lingvojn (hispanan, anglan, rusan, francan), la kvar podianoj traktis klopodojn atingi egalecon inter la ses lingvoj, emfazante la mankon de rimedoj kaj la kreskantajn postulojn pri lingvaj servoj. Ĉefparolanto en la simpozio estis Michele Gazzola, de la Universitato de Leipzig, fakulo pri lingva ekonomiko, kiu traktis lingvopolitikon en la Monda Organizaĵo pri Intelekta Proprieto kaj la Eŭropa Patenta Oficejo. Pli multlingva aliro al patentado helpus protekti intelektan proprietaĵon, li argumentis, kaj tiel la homaron. Ĝi havas sencon el ekonomia sed ankaŭ humana vidpunkto.
Inter aliaj organizaĵoj kies lingvajn politikojn oni ekzamenis en la simpozio estis ASEAN (Asocio de Sudorient-Aziaj Nacioj), la Internacia Kriminala Kortumo kaj la Eŭropa Unio. Cento da homoj partoprenis la simpozion. La Studogrupo planas daÅ­rigi sian laboron por konsciigi Unuiĝintajn Naciojn pri la graveco de multlingvismo. Substrekante la bezonon de dudirekta komunikado kaj eĥante unu el la sloganoj de la Celaro por Daŭripova Evoluigo akceptita de la Ĝenerala Asembleo en 2015, Humphrey Tonkin, kiu prezidis la simpozion, rimarkigis, ke „Ni ĉiuj scias kiel diri „Neniu postlasiĝu“ en la angla, sed ĉu ni povas ĝin diri en la tvia aŭ la guĝarata aŭ la gvarania – la lingvoj de la homoj kiujn ni laŭsupoze servas? Kaj ĉu ni povas kompreni, aŭ eĉ aŭdi, la postlasatojn kiam ili alparolas nin?“
La simpozion sponsoris la Centro por Aplika Lingvistiko (Vaŝintono), Birkbeck (Universitato de Londono), la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj kaj ties revuo Language Problems & Language Planning, Universala Esperanto-Asocio, kaj Esperantic Studies Foundation.

Symposium on multilingualism at the United Nations

What can be done to promote multilingualism in the work of the United Nations? How would it make the UN more effective? These were questions raised at a recent symposium on multilingualism organized by the Study Group on Language and the UN. Participants agreed that the UN’s language needs extend far beyond the translation and interpretation of its six official languages, yet these needs receive insufficient attention. Nor is the multilingual potential of the UN fully realized.
In a wide-ranging discussion, UN personnel, diplomats, NGOs and academics were in broad agreement that, if the UN is to realize its mission to reach out to civil society, and if it is to engage in constructive dialogue with its various publics, it needs to address its language priorities in the field and find the resources to act on these priorities. Symposium participants pointed to peacekeeping operations, UN information services, and, above all, implementation of the Sustainable Development Goals, as areas where a more systematic effort is needed to use a wide range of languages if success is to be achieved.
The Symposium, convened at the UN Church Centre on May 10 and 11, 2018, opened with a panel discussion involving four ambassadors: Martin García Moritán of Argentina, Rudolph Michael Ten-Pow of Guyana, Valentin Rybakov of Belarus, and Narjess Saidane of the International Organization of La Francophonie. Moderator was Igor Shpiniov of the Department for General Assembly and Conference Management. In effect representing four of the six official languages (Spanish, English, Russian, French), the four panelists discussed efforts to achieve parity among the six, emphasizing the lack of resources and the increasing demands on the language services. Keynote speaker at the symposium was Michele Gazzola, of the University of Leipzig, a specialist in the economics of language, who addressed language policy in the World Intellectual Property Organization and the European Patent Office.
A more multilingual approach to patenting would help safeguard intellectual property, argued Dr. Gazzola, and thereby benefit humankind. It makes sense from both an economic and a humane perspective.
Among other organizations whose language policies were examined in the course of the symposium were ASEAN, the International Criminal Court, and the European Union. Some one hundred people attended the symposium. The Study Group plans to continue its work of sensitizing the United Nations to the importance of multilingualism. Stressing the need for two-way communication and echoing one of the slogans associated with the Sustainable Development Goals adopted by the General Assembly in 2015, Humphrey Tonkin, chair of the symposium, remarked, „We all know how to say „No one left behind“ in English, but can we say it in Twi, or Gujarati, or Guarani – languages of the people whom we are supposedly serving? And can we understand, or even hear, the left-behind when they speak to us?“
The symposium was sponsored by the Center for Applied Linguistics (Washington DC), Birkbeck University of London, the Center for Research and Documentation on World Language Problems and its journal Language Problems & Language Planning, the Universal Esperanto Association, and the Esperantic Studies Foundation.


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter:

Kommentare

Eine Antwort zu „Symposium zu Mehrsprachigkeit in internationalen Organisation und internationaler Kooperation in New York“

  1. […] dem UN-Symposium, das vor Kurzem in New York stattfand (wir berichteten) sind nun auch Knapptexte der Beiträge […]